ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Biology

ชีววิทยาสาระสำคัญ

leave a comment »

วทชว๑๑๓ ชีววิทยาสาระสำคัญ ๒ (๒–๐–๔)

แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินอาหาร เซลล์และพลังงาน การสื่อสารของเซลล์ หลักพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ การบำบัดทางพันธุศาสตร์และดีเอ็นเอไมโครอัรเรย์ กระบวนการวิวัฒนาการและวิวัฒนาการของมนุษย์ นิเวศวิทยา ประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และการอนุรักษ์

SCBI113 Essential Biology 2 (2–0–4)

Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell communication, principles of inheritance, microbial genetic and modern techniques (such as recombinant DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of evolution and human evolution, ecology, population, environmental world problems, and conservation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:03 am

ปฏิบัติการชีววิทยา ๑

leave a comment »

วทชว๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑.๕)

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

SCBI102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1.5)

Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; ecology; behavior

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:06 am

ปฏิบัติการชีววิทยา ๒

leave a comment »

วทชว๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑.๕)

ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทกับการควบคุมการทำงานของร่างกาย การไหลเวียน ของเลือด

SCBI104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1.5)

Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and development; nervous system and control of body function; circulatory system

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:05 am

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๔๒๕ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

หลักการและวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การวินิจฉัยและการป้องกันโรคพันธุกรรม การตรวจสอบ DNA และฝึกเทคนิควิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการค้นหาลักษณะของ DNA สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID425 Medical Molecular Biology Techniques 2 (0-3@-20)

Principle and method in molecular genetics for research application. The diagnosis and prevention of inherited diseases, DNA testings together with training in molecular genetic methods for DNA research

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:44 am

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI116(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา หน่วย
(Principle of Biology Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่1 : กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
บทปฏิบัติการที่2 : การแบ่งเซลล์
บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(1)
บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(2)
บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(1)
บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(2)
บทปฏิบัติการที่5 : สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
บทปฏิบัติการที่6 : เอนไซม์
บทปฏิบัติการที่7 : การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทปฏิบัติการที่8 : การหายใจ
บทปฏิบัติการที่9 : อาณาจักรโมเนราโปรตสตา และฟังใจ
บทปฏิบัติการที่10 : อาณาจักรพืช
บทปฏิบัติการที่11 : อาณาจักรสัตว์
บทปฏิบัติการที่12 : การเจริญขั้นต้นของดาวทะเล

คู่มือหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือหลักชีววิทยา หน่วย
(Handbook of Principles of Biology)

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม
บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน
บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี
บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์
บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช
บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร
บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช
บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช
บทที่15 :นิเวศวิทยา
บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์
บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา
บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา
บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ
บทที่21 :อาณาจักรพืช
บทที่22 :อาณาจักรสัตว์
การประเมินผลหลังเรียน(1)
การประเมินผลหลังเรียน(2)
บรรณานุกรม

หลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยา 3 หน่วย
(Priciples of biology)
ศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าถึงกระบวนแมทาบอลิซึม และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการศัพภวิทยา การจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและขบวนการสรีรวิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 : เอนไซม์
บทที่3 : เมแทบอลิซึม
บทที่4 : จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(1)
บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(2)
บทที่6 : การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์
บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(1)
บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(2)
บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(1)
บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(2)
บทที่9 : พันธุกรรม
บทที่10 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(1)
บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(2)
บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่13 : อาณาจักรพืช
บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(1)
บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(2)
ตำราอ่านประกอบ

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 9:28 am

ชีววิทยาเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI103
อ่านกันเถอะ...
ชีววิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Biology)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ศึกษาหลักเบื้องต้นของชีววิทยาแบบต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตและศึกษาชีววิทยาสำหรับชีวิตประจำวัน

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ธรรมชาติของชีวิต
บทที่ 3 : กำเนิดของชีวิต
บทที่ 4 : การจัดระเบียบภายในชิวิต(1)
บทที่ 4 : การจัดระเบียบภายในชิวิต(2)
บทที่ 5 : การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 : แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(3)
บทที่ 8 : เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต
บทที่ 9 : การสืบพันธุ์
บทที่ 10 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุ์ศาสตร์
บทที่ 11 : การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
บทที่ 12 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 13 : การปรับตัว
บทที่ 14 : มนุษย์กับธรรมชาติ
ภาคผนวก
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่1
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่2
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่3
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่4
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่5
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 9:22 am

ชีววิทยาทั่วไป 1

leave a comment »

2303101    ชีววิทยาทั่วไป 1    General Biology I

แนวคิดทั่วไปทางชีววิทยา สมบัติ ลักษณะจำเพาะ และกระบวนการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับคน การสืบพันธุ์ การเจริญวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

(An introductory course in biology. The unifying problem of life energy, environment and reproduction at each fundamental level of biological organization: cell, organism and population; principles of biology with special reference to the cell and its metabolism and to the anatomy, physiology, ecology, evolution and behavior of the major group of the animal kingdom.)

(2303101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

leave a comment »

2303102    ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1    General Biology Laboratory I

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ และเนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะของสัตว์ ได้แก่ ย่อยอาหาร ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท การสืบพันธุ์ การเจริญ อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

(A laboratory course in general biology accompany 263101.)

(2303102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยาทั่วไป

leave a comment »

2303103    ชีววิทยาทั่วไป    General Biology

แนวคิดสมัยใหม่ในเรื่องของเซลล์ การจัดระเบียบ โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาเปรียบเทียบในสัตว์ การสืบพันธุ์ การเจริญ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

(An introduction course in biology; unifying problem of life energy, environment and reproduction at each fundamental level of biological organization; principles of biology with special reference to form and function, development, communities, evolution and behavior.)

(2303103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

leave a comment »

2303104    ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    General Biology Laboratory

ปฏิบัติการเกี่ยวกับชีววิทยาทั่วไปที่สอดคล้องกับภาคทฤษฎี

(A laboratory course in general biology accompany.)

(2303104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยา

leave a comment »

2303105    ชีววิทยา    General Biology

หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละขั้นของลำดับการจัดระเบียบทางชีวภาพ แนวคิดสมัยใหม่เรื่องเซลล์ พลังงานที่เกิดขึ้น และกลไกที่ควบคุมในสิ่งมีชีวิต หลักพันธุกรรม และพันธุกรรมโมเลกุล การสืบพันธุ์ การเจริญ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

(The study of biological principles: the modern cell concept, life energy, life energy, principles of classification, comparative aspects of anatomy and physiology, reproduction, genetics, evolution, behavior and relationships of organisms and their environments.)

(2303105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 28, 2009 at 2:47 am

ปฏิบัติการชีววิทยา

leave a comment »

2303106    ปฏิบัติการชีววิทยา    General Biology Laboratory

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ ระบบอวัยวะ ได้แก่ ย่อยอาหาร ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท อนุกรมวิธาน การสืบพันธุ์ การเจริญ พันธุกรรม วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา

(A laboratory course in general biology accompany.)

(2303106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยาทั่วไป

leave a comment »

2303107    ชีววิทยาทั่วไป    General Biology

(Principles of biology, fundamental unit of living organisms, energy and material processes through living organisms, maintenance and perpetuation of life, biologicl diversity existence on the earth system. fife responses to environmental changes as well as biological applications for the human society delopment in the future.)

(2303107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)