ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Biology

ชีววิทยาสาระสำคัญ

leave a comment »

วทชว๑๑๓ ชีววิทยาสาระสำคัญ ๒ (๒–๐–๔)

แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินอาหาร เซลล์และพลังงาน การสื่อสารของเซลล์ หลักพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ การบำบัดทางพันธุศาสตร์และดีเอ็นเอไมโครอัรเรย์ กระบวนการวิวัฒนาการและวิวัฒนาการของมนุษย์ นิเวศวิทยา ประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และการอนุรักษ์

SCBI113 Essential Biology 2 (2–0–4)

Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell communication, principles of inheritance, microbial genetic and modern techniques (such as recombinant DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of evolution and human evolution, ecology, population, environmental world problems, and conservation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:03 am

ปฏิบัติการชีววิทยา ๑

leave a comment »

วทชว๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑.๕)

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

SCBI102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1.5)

Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; ecology; behavior

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:06 am

ปฏิบัติการชีววิทยา ๒

leave a comment »

วทชว๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑.๕)

ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทกับการควบคุมการทำงานของร่างกาย การไหลเวียน ของเลือด

SCBI104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1.5)

Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and development; nervous system and control of body function; circulatory system

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:05 am

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๔๒๕ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

หลักการและวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การวินิจฉัยและการป้องกันโรคพันธุกรรม การตรวจสอบ DNA และฝึกเทคนิควิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการค้นหาลักษณะของ DNA สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID425 Medical Molecular Biology Techniques 2 (0-3@-20)

Principle and method in molecular genetics for research application. The diagnosis and prevention of inherited diseases, DNA testings together with training in molecular genetic methods for DNA research

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:44 am

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI116(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา หน่วย
(Principle of Biology Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่1 : กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
บทปฏิบัติการที่2 : การแบ่งเซลล์
บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(1)
บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(2)
บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(1)
บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(2)
บทปฏิบัติการที่5 : สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
บทปฏิบัติการที่6 : เอนไซม์
บทปฏิบัติการที่7 : การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทปฏิบัติการที่8 : การหายใจ
บทปฏิบัติการที่9 : อาณาจักรโมเนราโปรตสตา และฟังใจ
บทปฏิบัติการที่10 : อาณาจักรพืช
บทปฏิบัติการที่11 : อาณาจักรสัตว์
บทปฏิบัติการที่12 : การเจริญขั้นต้นของดาวทะเล

คู่มือหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือหลักชีววิทยา หน่วย
(Handbook of Principles of Biology)

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม
บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน
บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี
บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์
บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช
บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร
บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช
บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช
บทที่15 :นิเวศวิทยา
บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์
บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา
บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา
บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ
บทที่21 :อาณาจักรพืช
บทที่22 :อาณาจักรสัตว์
การประเมินผลหลังเรียน(1)
การประเมินผลหลังเรียน(2)
บรรณานุกรม

หลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยา 3 หน่วย
(Priciples of biology)
ศึกษา คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าถึงกระบวนแมทาบอลิซึม และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการศัพภวิทยา การจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและขบวนการสรีรวิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 : เอนไซม์
บทที่3 : เมแทบอลิซึม
บทที่4 : จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(1)
บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(2)
บทที่6 : การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์
บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(1)
บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(2)
บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(1)
บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(2)
บทที่9 : พันธุกรรม
บทที่10 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(1)
บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(2)
บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่13 : อาณาจักรพืช
บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(1)
บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(2)
ตำราอ่านประกอบ

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 9:28 am