ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Study

การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1

leave a comment »

2301788    การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1    Research Study In

การบรรยายโดยนิสิตในหัวข้อวิจัยขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 1

(Literature search, analysis and integration of contents, presentation and discussion on advanced research topics in Mathematics.)

(2301788 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การศึกษาทางคณิตศาสตร์ 2

leave a comment »

2301789    การศึกษาทางคณิตศาสตร์ 2    Research Study In

การบรรยายโดยนิสิตในหัวข้อวิจัยขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 2

(Literature search, analysis and integration of contents, presentation and discussion on advanced research topics in Mathematics.)

(2301789 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เอกัตศึกษา

leave a comment »

2301790    เอกัตศึกษา    Individual Study

เรื่องพิเศษในทางคณิตศาสตร์ที่กำลังเป็นที่น่าสนในร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์

(Special topics in Mathematics that are of interest to both the students and faculty members.)

(2301790 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 13, 2010 at 4:39 am

การศึกษาอิสระทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301795    การศึกษาอิสระทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    Independent Study in Computer Science

การค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยระดับศิลปวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Self-regulated exploratory study of state-of-teh -art issues in computer science.)

(2301795 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เอกัตศักษา 1

leave a comment »

2302591    เอกัตศักษา 1    Individual Study I

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

(An individual study of specific topics in according to the student’s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal I.)

(2302591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 2, 2010 at 4:35 am

เอกัตศึกษา 2

leave a comment »

2302592    เอกัตศึกษา 2    Individual Study II

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302592 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 2, 2010 at 4:34 am

เอกัตศึกษา 1

leave a comment »

2302711    เอกัตศึกษา 1    Individual Study I

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302711 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 30, 2009 at 1:36 am

เอกัตศึกษา 2

leave a comment »

2302712    เอกัตศึกษา 2    Individual Study II

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีที่น่าสนใจและจะช่วยฝึกให้นิสิตได้มีการค้นคว้าทำข้อมูลเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดแนวใหม่ในเรื่องนั้นโดยไม่ได้อยู่ในเนื้อหาวิชาใด

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302712 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 30, 2009 at 1:35 am

เอกัตศึกษา 1

leave a comment »

2303591    เอกัตศึกษา 1    Individual Study I

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

(An individual study of specific topics in according to the student’s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal I.)

(2303591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 4:05 pm

เอกัตศึกษาทางสรีรวิทยาการสืบพันธุ์

leave a comment »

2303704    เอกัตศึกษาทางสรีรวิทยาการสืบพันธุ์    Individual Study In Reproductive Physiology

เลือกปฏิบัติงานวิจัยทางสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ที่น่าสนใจ และค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดแนวใหม่ในเรื่องนั้น

(Literature review of a research topic in reproductive physiology research proposal, practice to complete the proposal within a limit time.)

(2303704 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การศึกษาอิสระ

leave a comment »

2304498    การศึกษาอิสระ    Independent Study

การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ซึ่งภาควิชาให้ความเห็นชอบ ของนิสิตดีเด่นตั้งแต่ปีที่ 3 ภาคปลายขึ้นไป โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำการเสนอผลงานด้วยการบรรยาย พร้อมทั้งส่งรายงานที่มีคุณภาพต่อภาควิชา

(An independent study of special topics in physics, approved by the department, by outstanding students in second semester of the third year or above under the supervision of department members; oral reports and submission of a quality term paper to the department.)

(2304498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เอกัตศึกษา 1

leave a comment »

2304591    เอกัตศึกษา 1    Individual Study I

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

(An individual study of specific topics in according to the student’s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal I.)

(2304591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 3:50 am

เอกัตศึกษา 2

leave a comment »

2304592    เอกัตศึกษา 2    Individual Study II

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

(An individual study of specific topics in according to the student’s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal II.)

(2304592 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 3:49 am

เอกัตศึกษา 1

leave a comment »

2305591    เอกัตศึกษา 1    Individual Study I

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

(An individual study of specific topics according to the student;s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal I.)

(2305591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 6:01 am

การศึกษาพิเศษทางพันธุศาสตร์

leave a comment »

2305670    การศึกษาพิเศษทางพันธุศาสตร์    Special Study in Genetics

เรื่องที่น่าสนใจทางพันธุศาสตร์ด้วยตนเองโดยการค้นคว้าจากเอกสาร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

(Individual study of interesting genetic problems through literature researches with the approval of advisor.)

(2305670 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:30 am