ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Theory

ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่อรอง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่อรอง หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่3 : เนื้อหาและขอบเขตของการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่4 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานคงที่
บทที่ 5 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานเปลี่ยนแปลง
บทที่ 6 : ผลทางเศรษฐกิจของการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 7 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วม
บทที่ 8 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
บทที่ 9 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
บรรณานุกรม : reference
ภาคผนวก : supplemen

ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC427
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 3 หน่วย
(Industrial Cost Theory 2)
ศึกษาต้นทุนการผลิตของ อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการคำนวณการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ต้นทุนกับกิจการอุตสาหกรรม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ)
บทที่3 : เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
บทที่4 : ไทยกับการเป็น นิกส์ : การพยากรณ์ทางการเงิน
บทที่ 5 : การวางแผนและการควบคุมการเงิน
บทที่ 6 : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 7 : การบริหารทรัพย์สินหมุนเวียน
บทที่8 : แหล่งและรูปแบบที่สำคัญของเงินทุนระยะสั้น
บทที่ 9 : เทคนิคเกี่ยวกับงบจ่ายลงทุน
บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง(ต่อ)
หนังสืออ้างอิง : Reference

ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC443
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3 หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
ศึกษาโครงสร้างด้านรายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับระดับรายได้และการมีงานทำ เสถียรภาพของระดับราคา ค่าจ้าง อัตราดอกเบี้น การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพดุลการชำระเงิน และอื่น ๆ

ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC443(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA713(EA613)
อ่านกันเถอะ...
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principles and Theory of Educational Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
บทที่2 : วิวัฒนาการของการบริหารยุคต่างๆ และ…..
บทที่3 : งานบริหารการศึกษา
บทที่4 : กระบวนการทางการบริหารการศึกษา
บทที่5 : องค์การและการจัดองค์การ
บทที่6 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่7 : ภาวะผู้นำ
บทที่8 : การประสานงาน
บทที่9 : การตัดสินใจสั่งการหรือวินิจฉัยสั่งการ
บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน(ต่อ)
หนังสืออ้างอิง

ทฤษฎีการคำนวณ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT313(48)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วย
(THEORY COMPUTATION)

คำนำ
สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ Mathematical Lintroduction
บทที่ 2 ภาษาปกติ Regulat Language
บทที่ 3 ออโตนาตาจำกัดเชิงกำหนด Determin istic Finite Automata
บทที่ 4 : เชิงไม่กำหนดและทฤษฏีบทของคลีน
บทที่ 5 : ภาษาปกติ
บทที่ 6 : ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท
บทที่ 7 : ออโตมาตากดลง
บทที่ 8 : เครื่องทัวริง

ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP205
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 3 หน่วย
(The Theory of Persuasions)
ศึกษา ถึงจุดมุ่งหมาย รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจุงใจ พร้อมทั้งการสร้างประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจูงใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การสื่อสาร การรับรู้และความหมาย
บทที่ 2 : การสื่อสารกับสังคม
บทที่ 3 : ทัศนคติ ความคิดเห็นค่านิยม และความเชื่อ
บทที่ 4 : พฤติกรรมและการเรียนรู้
บทที่ 5 : ความรู้สึก อารมณ์ และบุคลิกภาพ
บทที่ 6 : องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการจูงใจและกลุ่มสังคม
บทที่ 7 : เทคนิคในกระบวนการจูงใจ
บทที่ 8 : การจูงใจและการโน้มน้าวใจ
บทที่ 9 : กระบวนการการจูงใจ…
บทที่ 10: การจูงใจกลุ่มบุคคล
บทที่ 11: การสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจูงใจ

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 12:20 pm

ทฤษฏีและการใช้งานของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอร์

leave a comment »

2103557    ทฤษฎีและการใช้งานของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอร์    Catalytic Converters-Theory and Application

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดสารมลภาวะในเครื่องยนต์สันดาปภายใน กายวิภาคของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอรื การออกแบบคอนเวอร์เตอร์เพื่อการไหลสูงสุด ปฏิกิริยาเคมี สมรรถนะของคาตาลิสและการประยุกต์ใช้การเสื่อมสภาพและการปนเปื้อน การควบคุมสมรรถนะและการปรับแต่ง

(Fundamental of pollution formation in IC engine; of a converter; converter design for optimizing flow; chemical reactions; catalyst performance and application; catalyst deactivation and contamination;performance control and calibration.)

(2103557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต 2

with one comment

2301719    ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต 2    Algebraic Number Theory II

ทฤษฎีทางแวลูเอชัน ทฤษฎีบทการประมาณค่า การทำให้บริบูรณ์ ทฤษฎีบทของออสโตรสกี การขยายของแวลูเอชัน และหัวข้อของฟิลด์เฉพาะที่เกี่ยวกับภาคขยายแบบอันแรมมิไฟด์ ภาคขยายแบบแรใฟด์ทุกส่วน โฟรเบนิอุสออโตมอร์ฟิซึม กรุปความเฉื่อย กรุปแรมมิฟิเคชัน

(Valuation theory; approximation theorems; completions; Ostrowski’s theorem; extensions of valuations; the following topics in local fields: unramifield extensions, totally ramified extensions Frobenius automorphisms, inertia groups, ramification groups.)

(2301719 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีของการคำนวณความเร็วสูงแบบขนาน

leave a comment »

2301723    ทฤษฎีของการคำนวณความเร็วสูงแบบขนาน    Theory of High-Speed Parallel Computation

แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการคำนวณแบบขนานและแบบท่อ ขอบเขตของเวลาและจำนวนหน่วยประมวลผลในประเภทต่างๆ ของการคำนวณ ขอบเขตของต้นทุนและความเร็วของเครือข่ายสำหรับการปรับตำแหน่งข้อมูล หน่วยความจำที่เข้าหาข้อมูลได้โดยไม่ขัดแย้ง ความคิดของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม

(Theoretical and practical aspects of parallel and pipeline computation, time and processor bounds on classes of computations, data alignment network speed and cost bounds, conflict-free access memories, overall computer system ideas.)

(2301723 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีออโตมาตา

leave a comment »

2301750    ทฤษฎีออโตมาตา    Automata Theory

เครื่องสถานะจำกัด ออโตมาตาแบบกดลง ออโตมาตาที่มีขอบเชิงเส้น เครื่องทัวริง เครื่องรีจิสเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคำนวณกับภาษาฟอร์มัล

(Finite state machines, pushdown automata, linear bounded automata, turing machines, register machines, relationship between computability and formal languages.)

(2301750 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ

leave a comment »

2301760    ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ    Theory of Operatiing Systems

การป้องกัน การสื่อสารและการประสานจังหวะในระบบแบบกระจาย ระบบของแฟ้มแบบกระจาย ทฤษฎีของการปิดตาย ทฤษฎีของความจำเสมือน การจัดการเส้นงานของหน่วยประมวลเดี่ยวและหลายหน่วยประมวล

(Protection, communication and synchronization in distributed systems, distributed file systems, deadlock theory, virtual memory theory, uniprocessor and multiprocessor thread management.)

(2301760 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีของเซนเซอร์ชั้นสูง

leave a comment »

2102785    ทฤษฎีของเซนเซอร์ชั้นสูง    Advanced Sensor Theory

หลักการและทฤษฎีของเซนเซอร์วัดปริมาณฟิสิกส์และเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และการทำงานของเซน-เซอร์ เทคโนโลยีการประดิษฐ์เซนเซอร์ ไมโครแมนชีนนิง เซนเซอร์ฟิวชัน เซนเซอร์อัจฉริยะ วิธีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

(Principle and theory of physical and chemical sensors; thermodynamics and sensor operation; sensor fabrication technology; micro-machining; sensor fusion; intelligent sensors; data processing and analytical methods.)

(2102785 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีสารสนเทศ

leave a comment »

2102772    ทฤษฎีสารสนเทศ    Information Theory

()

(2102772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีกลุ่มสำหรับนักเคมี

leave a comment »

2302663    ทฤษฎีกลุ่มสำหรับนักเคมี    Group Theory For Chemists

ตัวแทนกลุ่ม ทฤษฎีกลุ่มและกลศาสตร์ควอนตัม การรวมตัวเชิงเส้นแบบสมมาตร ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุลที่เกี่ยวกับสมมาตร ไฮบริไดออร์บิทัลและออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบเอบี (เอ็น) ทฤษฎีสนามลิแกนด์ และการสั้นของโมเลกุล

(Representations of groups, group theory and quantum mechanics, symmetry-adapted linear combinations, symmetry aspects of molecular orbital theory, hybrid orbitals and molecular orbitals for AB-type molecules, ligand field theory, molecular vibrations.)

(2302663 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)