ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Language

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓–๐–๖)

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง เหมาะสม

ARTH100 Arts of Thai Language in Communication 3 (3–0–6)

The arts of Thai language use and of speaking,reading, writing, and thinking skills in accurately and appropriately communicating

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:59 am

โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT215
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี 3 หน่วย
(Computer Organization and Assembly Language)
ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำ สั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ (อุปกรณ์ตรรกะโปรซีเดอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน)รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสแซมบลี การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ(module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ(เช่น การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน เป็นต้น)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : โครงสร้างสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 : การเอ็กซีคิวส์ของเครื่อง
บทที่ 3 : พื้นฐานภาษาแอสแซมบลี
บทที่ 4 : การแอสแซมบลิง ลิงค์ เอ็กซีคิวส์โปรแกรม
บทที่ 5 : การกำหนดและเคลื่อนย้ายข้อมูล
บทที่ 6 : โปรแกรมคอม
บทที่ 7 : โปรแกรมลอจิกและการควบคุม
บทที่ 8 : การประมวลผลจอภาพและคีย์บอร์ด
บทที่ 9 : การประมวลจอภาพขั้นสูง
บทที่ 10 : การประมวลผลคีย์บอร์ด
บทที่ 11 : การประมวลผลข้อมูลสตริง
บทที่ 12 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ I
บทที่ 13 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ II
บทที่ 14 : แมคโคร และ Linking to Subprograms
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
บรรณานุกรม

การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)

คำนำ
บทที่ 1 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น
บทที่ 2 : ภาษาฟอร์แทรนเบื้องต้น (ตอนที่ 2)
บทที่ 3 : ขบวนการนับ (The Counting Process)
บทที่ 4 : ขบวนการสะสม (Cummulative Process)
บทที่ 5 : ข้อมูล
บทที่ 6 : แถวลำดับแบบ 1 มิติ (One-dimensional array)
บทที่ 7 : แถวลำดับแบบ 2 มิติและแถวลำดับแบบ 3 มิติ
บทที่ 8 : โปรแกรมย่อย (Subprogram)
บทที่ 9 : คำสั่งและส่วนที่เพิ่มเติมจากบทอื่นๆ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก A
ภาคผนวก B
ภาคผนวก C

การศึกษาภาษาอังกฤษ

leave a comment »

2701274    การศึกษาภาษาอังกฤษ    English Language Study

โครงสร้างภาษาอังกฤษ ได้แก่ ระบบเสียง ระบบคำ ระบบการเรียงคำ ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ หน้าที่และประเภทต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล นำสิ่งที่ศึกษาไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับสูงขึ้นไป

()

(2701274 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:37 am

สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย

leave a comment »

2701452    สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย    Seminar in Thai Language and Literature

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสื่อสารภาษาไทยและเนื้อหาวรรณคดีไทย

(Interesting topics on content and methods of communicating the Thai Language and content of Thai litreature.)

(2701452 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 3:56 pm

การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย

leave a comment »

2703351    การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย    Enhancement of Language Development of Young Children

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา พัฒนาการของภาษาแม่และภาษาอื่นในชีวิตของเด็ก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสอนภาษา ปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้แก่เด็กปฐมวัยในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสังคมไทย หลักการและวิธีการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาแก่เด็กปฐมวัย

(Language theories; first and additional language development in children’s lives; related factors; language teaching theories; problems of and needs for enhancing language development of young children in culturally diverse contexts of Thai society; principles and methods of enchancing language development of young children.)

(2703351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 7:24 am

การปรับปรุงการสอนศิลปภาษาในระดับประถมศึกษา

leave a comment »

2703602    การปรับปรุงการสอนศิลปภาษาในระดับประถมศึกษา    Improvement Of Teaching Language Arts At The Elementary Level

หลักการ เนื้อหา และการจัดโปรแกรมการสอนศิลปภาษาในระดับประถมศึกษา ทฤษฎี และวิธีการใหม่ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาตามวัยของเด็ก การเลือกใช้สื่อการสอนและเทคนิควิธีสอน การวัดและประเมิน บทบาทของศิลปภาษาที่สัมพันธ์กับวิชาอื่น รวมทั้งการสำรวจและการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(Principles, contents and organization of language arts program at the elementary education level; theories and new approaches; development of children’s skills in using language according to ages; selection of instructional materials and teaching techniques; measurement and evaluation; roles of language arts related to other subjects including a survey and study of concerned research results.)

(2703602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 6:25 am